Vzdělávání Aktivně!

Vítáme vás na stránkách projektu Vzdělávání Aktivně!. Krátce vás seznámíme s tím, jak naše stránky využívat.

Pokud se chcete dozvědět více o kurzech profesního vzdělávání, vraťte se na home page a zde se kliknutím na jednotlivé fotografie, dostanete k nabídce kurzů v 5 profesních oblastech (zemědělství, řemesla, umění, služby, technika). Po rozkliknutím dané oblasti se vám zobrazí nabídka 5 kurzů. K podrobnému popisu jednotlivých kurzů se opět dostanete kliknutím na fotografii. Přes piktogram Kompasu se dozvíte více o kurzu základní profesní orientace Hledám své povolání snů.

Více organizačních informací o průběhu kurzů získáte kliknutím na ikonu „Přihlásit se na program“, která je umístěna dole na každé stránce. Zde také najdete informace o aktuálních termínech pořádaných kurzů a o tom, jak se na kurz přihlásit.

 

Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu

Leadpartner: Diakoniewerk Martinshof Rothenburg/OL
Projektpartner 1: Podralský nadační fond ZOD

Cíle projektu
Cílem projektu je německo-česká spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Především jde o zohlednění speciální podpory lidí s omezenou mobilitou, kognitivními poruchami, nezaměstnaných, úzkostných a starších lidí, zároveň jde o vzdělávání pedagogů, studentů a odborníků v práci s inkluzivními skupinami na téma volba povolání.
Cílem je dát lidem s omezením, bez ohledu na prostředí, z nějž pocházejí, možnost inkluzivního praktického a přeshraničního profesního vzdělávání, hledání svého povolání.

Cílová skupina projektu:

 • Děti (od  8 let) a mládež (do 18 let) s hendikepemnebo bez hendikepu
 • Mladí dospělí do 30 let s hendikepem a bez hendikepu
 • Pedagogové (CZ/D), studenti (CZ/D), odborné pracovní síly, praktikanti (pro inkluzivní další vzdělávání)

Obzvlášť pro děti a mládež školou povinné je možnost profesní orientace velmi důležitá. Podle principu a s ohledem na jednotlivce: „nahlížet – vzbudit zájem – vyzkoušet si věc praxí, zaměřit se na svůj vlastní cíl, na svou cestu – pak dále k částečnému úvazku, pracovnímu místu, dalšímu vzdělávání atd.

Představení projektu:
Na konci vzdělávání by měli účastníci vědět, která činnost jim sedí, pro jakou činnost bije jejich srdce a jakou mají šanci uchytit se i přes svůj handicap (nebo právě díky němu) na prvním trhu práce.
Plánované přeshraniční vzdělávací kurzy umožní pedagogům, studentům vysoké školy Zittau-Görlitz a studentům TUL Liberec, odborným pracovníkům vzdělávat se v práci s inkluzivními skupinami. Získají možnost praktických zkušeností s inkluzivními skupinami a naučí se doprovázet osoby s postižením na jejich cestě k volbě povolání. Studentům nabízíme v tomto rámci možnost absolvování praxe. Vybudování 2 inkluzivních vzdělávacích dílen je nutným předpokladem pro realizaci vzdělávacích aktivit, protože lidé s handicapem se musejí s výzvami běžného profesního dne vyrovnat jinak a být vedeni a vzděláváni v bezpečném“ prostředí.
Zatímco se MartinshofRothenburg specializuje na práci se starými lidmi a lidmi vyžadujícími speciální péči, stejně jako s lidmi s omezením a s lidmi bez zaměstnání, pracuje Ekocentrum Brniště v oblasti vzdělávání zejména žáků, dětí a rodin. Projektoví partneři spojili své síly a zkušenosti a díky rozdílnostem mezi nimi mohou cíleně zohlednit potřeby účastníků vzdělávacích programů a vytvořit autentické inkluzivní situace, ve kterých se budou společně vzdělávat lidé s omezením, lidé bez zaměstnání, žáci zvláštních škol, žáci základních škol, studenti, budoucí pedagogové a pedagogové. Mezi partnery tak vzniká dlouhodobá udržitelná přeshraniční spolupráce.

Aktivity projektu:

 • Výstavba 2 vzdělávacích dílen
 • Vytvoření 1 základního přeshraničního vzdělávacího programu
  Hledám své povolání snů a jeho realizace
 • Vývoj, vyzkoušení a realizace 25 modulů Profesního vzdělávání v 5 oblastech vzdělávání (Zemědělství, Řemesla, Služby, Technika, Umění)
 • Vytvoření přeshraničního webového portálu (CZ/DE/EN)s inkluzivní neverbální video platformou
 • Vytvoření a tisk přeshraničních Inkluzivních tištěných médii (CZ/DE/EN)
 • Vedení a evaluace 10 dalších přehraničních  vzdělávání pro pedagogy, studenty a odborné síly (CZ/DE)
 • Vedení 10 jednodenníchvzdělávání pro muliplikátory s 10 účastníky (8h) (CZ-DE)

Škola vesnického života

V rámci projektu proběhne rekonstrukce objektu Brniště č.p. 16 – vesnického stavení, které patří mezi nejstarší dochované domy v Brništi. Vesnické stavení je součástí rozsáhlého areálu rozkládající se na ploše téměř 6 tis. m2. Je zde umístěno několik objektů – obytné stavení (objekt č.p. 16), dále hospodářské stavení, včelín a sklípek.

V rámci projektu Vzdělávání aktivně! bude rekonstruován objekt obytného stavení, kde vzniknou učebny, seminární místnosti a odborné učebny (tréninková kuchyně a kavárna, dílna na košíkářství, aranžérství a keramiku).

V domě a v přilehlém areálu bude umístěna výuková interaktivní expozice „Jak se žilo na vesnici“. Její návštěvníci budou mít možnost „zažít příběh vesnického hospodáře“ a prohlédnout a vyzkoušet se dříve hospodařilo, jak se vařilo, jak se uchovávali potraviny a řadu dalších aktivit.

Ostatní objekty v areálu budou taktéž využívány, jejich rekonstrukce proběhne buď z vlastních prostředků, svépomocí nebo z jiných dotačních programů. V hospodářském stavení vznikne dílna technických oborů (zpracování dřeva a kovu), učebna přírodních věd, chlévy (prozatím chováme krávy, ovce, slepice, včely). Po dokončení všech úprav vznikne jedinečný areál, který bude nabízet širokou škálu možností pro praktické vzdělávání v přírodovědných, zemědělských, technických a řemeslných oborech.

Rekonstrukce objektu Brniště č.p. 16 byla podpořena také z prostředků Libereckého kraje a obce Brniště.

        

Dílny Martinshof

V rámci projektu vznikla moderní stavba, která odráží pět vzdělávacích oblastí projektu. Budova je přízemní a bezbariérová, umožňuje tak návštěvu a účast na projektu všem lidem.

K dispozici je i místnost, kde je postavena pec a místo pro kreativní materiál. V kuchyni, je dostatek prostoru pro společné vaření a setkávání. Kuchyně je bezbariérová a lze zde pracovat v různých výškách, takže zde mohou společně pohodlně pracovat lidé s i bez omezení, každého věku.

Místnost, kde probíhají hlavně kurzy zaměřené na řemesla je vybavena mobilními pracovními stoly a základní sadou nářadí, které umožňují účastníkům všech kurzů získávat praktické zkušenosti. Kromě toho je místnost spojena s krytým venkovním prostorem, kde je možné pracovat s mobilní kovárnou. K dispozici je také technická místnost vybavená šesti pracovními místy s počítačem a projektorem.

V další místnosti sídlí kancelář projektových pracovníků. Zde probíhá organizace projektu a mohou zde být vedeny různé porady.